معرفی پرسنل

هیات مدیره
مدیر عامل
قائم مقام
معاونت مالی و اداری
معاونت فروش و بازاریابی
معاونت انبار و توزیع